Menu
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹

یافته محققان در مورد تنظیم سلول های کراتینوسیت در درمان زخم

یافته محققان در مورد تنظیم سلول های کراتینوسیت در درمان زخم

محققان با استفاده از پوست موش به عنوان یک سیستم مدل دریافته اند که p73 برای بهبود زمان بندی شده زخم های پوستی مورد نیاز است. در بافت طبیعی، بیان p73 در پاسخ به زخم افزایش می یابد و این در حالی است که نقصان 973 منجر به بهبودی با تاخیر زخم می شود.

تاخیر در بهبودی موش های ناقص از نظر p73 بوسیله سطح افزایش یافته بیومارکرهای پاسخ آسیب DNA در کراتینوسیت های قاعده ای در لبه اپیدرمی زخم همراه است. هم چنین این مطالعه نشان داده است که p73 بوسیله سلول های بنیادی اپی درمی و فولیکول مو بیان می شود که برای بهبودی زخم مورد نیاز است. علاوه براین، به نظر می رسد که ایزوفرم های p73 که در پوست بیان می شوند بیان ژن های کراتینوسیتی به واسطه p63 را طی بازبرنامه ریزی سلولی از سلول های مزانشیمی به سلول های شبه کراتینوسیتی قاعده ای تقویت می کنند. این مطالعه نقش p73 را در بهبودی زخم های جلدی از طریق تنظیم عملکرد کراتینوسیت های قاعده ای ثابت می کند.

 

 

منبع خبر: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218458